(4s)-

  

  • 4s
  • 9999
  • 2023-08-14
  • H11021378
+ -


Levonorgestrel and Quinestrol Tablets


Zuoquenuoyuntong Quecimi Pian


6mg3mg完牟--完技尿污﹞1曲98%
15曳20曳5101灰﹞1612忍4邦 2完完22完∼完1


1戒完812妊孝 2完36 3 4牟1孝曳∼梀 2灰1015宏 3我10.0050.01mg 4 5忱妊 6技芍忌汛芍 7妊3540 8牝 9梀㊣ 1035芍


我芍
1完抖 2完完完完完


汛牟


6mg3mg12/^ 6/^ 2/^


5


/
朽p

| | | | | | |
A20070002 ICp/B2-20050036-2
()--2015-0003 B2-20100066
p,

400-167-6900
powered By
Copyright 2008 Yp900.Com Inc all Rights Reserved.